Yhdistyksen Säännöt

Kerry- ja Vehnäterrierikerho ry

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Hyväksytty vuosikokouksessa 1.3.2015, PHR tarkastanut 30.4.2015

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI
1 § Yhdistyksen nimi on Kerry- ja Vehnäterrierikerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko Suomi. Yhdistyksen kieli on suomi.

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliito – Finska Kennelklubben ry:n alaisena rotujärjestönä

 • johtaa, ohjata ja tukea kerryn- ja vehnäterrierien jalostus- ja kasvatustoimintaa
 • välittää tietoa kerryn- ja vehnäterrierejä koskevista asioista
 • edustaa harrastamiaan rotuja, valvoa niiden etuja ja ylläpitää yhteyksiä kennelmaailmaan
 • kannustaa jäseniään vastuulliseen koiranpitoon ja harrastustoimintaan
 • toimia rotujen harrastajien yhdyssiteenä 

3 § Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

 • huolehtii rotujensa jalostuksen ohjauksesta (jalostustoimikunta)
 • järjestää rotujensa ulkomuototuomarikoulutusta
 • järjestää jäsenilleen kursseja sekä neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia
 • järjestää näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja
 • julkaisee jäsenjulkaisua ja muita rotuun liittyviä julkaisuja
 • seuraa harrastamiaan rotuja ja kenneltoimintaa kotimaassa ja ulkomailla

4 § Yhdistys on Suomen Kennelliiton jäsen. Lisäksi yhdistys voi liittyä jäseneksi tarkoituksensa mukaisiin kennelyhdistyksiin.

5 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu järjestämään asianomaisilla luvilla arpajaisia, rahankeräystä sekä myymään kannatustuotteita sekä vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta.

JÄSENYYS

6 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsenet ovat vuosi-, perhe-, ainais-, kunnia- tai tuomarijäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa vuosi- tai ainaisjäsenen kanssa. Perhejäsenelle ei lähetetä jäsenjulkaisua.

Kunniajäseneksi voi hallitus kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Tuomarijäseneksi voi hallitus hyväksyä ulkomuototuomarin. Tuomarijäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

7 § Jäsenmaksu

Yhdistyksen vuosi- ja perhejäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun, jonka yhdistyksen vuosikokous päättää vuodeksi kerrallaan. Ainaisjäsenen maksu on kymmenen kertaa vuosijäsenen maksu. Jäsenmaksu on maksettava joka vuosi huhtikuun loppuun mennessä. Oikeus jäsenetuihin lakkaa, jollei jäsen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ole suorittanut jäsenmaksuaan. Kunnia- ja tuomarijäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Henkilön, joka liittyy yhdistyksen jäseneksi kesken kalenterivuoden, on maksettava koko vuoden jäsenmaksu ja hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin yhdistyksen jäsenillä.

8 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen ei maksa jäsenmaksuaan määräaikana, toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta vastaan tai muulla tavoin vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa tai on erotettu Suomen Kennelliitosta, on yhdistyksen hallituksella oikeus yksimielisellä päätöksellä erottaa hänet yhdistyksestä. Mikäli erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsenelle on varattava tilaisuus antaa selvitys asiasta ennen erottamispäätöksen tekemistä. Muusta kuin jäsenmaksun laiminlyönnistä erotettu jäsen voi pyytää erottamista koskevan asian käsittelyä yhdistyksen vuosikokouksessa toimittamalla hallitukselle valituksen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon erottamispäätöksestä. Asia käsitellään seuraavassa vuosikokouksessa. Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai vuosikokouksen vahvistettua hallituksen tekemän erottamispäätöksen. Erottaminen voi olla myös määräaikainen.

Maksettuja jäsenmaksuja ei makseta takaisin. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

PÄÄTÖKSENTEKO

9 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaisia jäseniä ovat jäsenmaksunsa maksaneet, 15 vuotta täyttäneet vuosi- ja perhejäsenet sekä ainais- ja kunniajäsenet. Kokoukseen osallistuvalla jäsenellä on käytössään yksi ääni.

Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu jäsenjulkaisussa tai lähettämällä se sähköisesti tai kirjallisesti kullekin jäsenelle.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

Kaikki ne asiat, joista yhdistyslaki tai nämä säännöt eivät toisin määrää, ratkaistaan avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jos lippuäänestystä ei vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen ehdotuksesta helmi–maaliskuussa. Hallituksen päätöksellä vuosikokous voidaan pitää myös muualla kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Hyväksytään kokouksen esityslista.
 • Esitellään hallituksen ja toimikuntien toimintakertomukset sekä tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta.
 • Esitellään toiminnantarkastuskertomus.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättyneeltä tilikaudelta.
 • Esitellään toimintasuunnitelma alkaneelle vuodelle ja hyväksytään se.
 • Päätetään jäsenmaksuista alkaneelle vuodelle.
 • Esitellään talousarvio alkaneelle vuodelle ja hyväksytään se.
 • Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
 • Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan toimikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt sekä hallituksen ja jäsenten kokouksen päätettäväksi esittämät asiat.

Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, hänen on tehtävä siitä hallitukselle kirjallinen esitys edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä.

11 § Hallitus

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja käytännön asioita.
Vuosikokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan.

Hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista neljä kerrallaan on erovuorossa. Jäsenet valitsee vuosikokous kaksivuotiskaudeksi. Erovuoroinen voidaan valita hallitukseen uudelleen.

Hallituksessa on oltava molempien rotujen harrastajia.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee myös sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on paikalla.

12 § Hallituksen tehtävänä on:

 • kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä esitettävät asiat ja panna kokousten päätökset täytäntöön
 • hoitaa yhdistyksen taloutta, huolehtia jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta, huolehtia kirjanpidosta sekä laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta
 • edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä ottaa kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
 • nimittää yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliiton kokouksiin
 • nimetä avukseen tarvittavia toimihenkilöitä ja toimikuntia, muun muassa jalostustoimikunta
 • vahvistaa toimihenkilöiden ja toimikuntien toimintaohjeet

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilöille siten, että he kirjoittavat yhdistyksen nimen yksin.

14 § Yhdistyksen toimintakausi

Yhdistyksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on asiakirjoineen jätettävä toiminnantarkastajille kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajat palauttavat tilit asiakirjoineen ja lausuntoineen hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä ehdotus yhdistyksen hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kokousta, jossa ne halutaan käsittelyyn. Hallituksen on esitettävä muutosehdotus seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Sääntöjen muuttamista koskeviin ehdotuksiin vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava aikaa ainakin kuukausi ja joista jommankumman tulee olla yhdistyksen vuosikokous. Purkamispäätökseen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä

Jos yhdistys purkautuu, käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kennelasiaa edistävälle oikeuskelpoiselle yhdistykselle.

16 § Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain säädöksiä.